Страхування фінансових ризиків


 

1.

ПРЕДМЕТ СТРАХУВАННЯ:

 

Предметом страхування будівельно-монтажних ризиків є - майнові інтереси Страхувальника або Вигодонабувача, які не суперечать законодавству України, пов'язані з платоспроможністю при здійсненні цивільних правовідносин.
Страхування фінансових ризиків - вид майнового страхування, яке за своєю суттю є страхуванням ризику втрати прибутку або неотримання доходу внаслідок різних причин.

 

2.

СТРАХОВА СУМА (ЛІМІТ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ):

 

Страхова сума визначається на підставі вартості угоди, а також перерахованих коштів контрагенту Страхувальника або інших майнових зобов'язань і можливого розміру заподіяної шкоди, у разі повного або часткового невиконання в строк договірних зобов'язань контрагентом. Страхова сума може становити як повну суму угоди, так і окрему її частину.

 

3.

СТРАХОВІ РИЗИКИ:

 

1. Шкода, отриманий через невиконання, або неналежного виконання, контрагентом Страхувальника своїх договірних зобов'язань по причині:
- Аварії або катастрофи на місці виконання зобов'язань;
- Пожежі;
- Стихійного лиха;
- Протиправних дій третіх осіб;
- Банкрутства контрагента.
2. Недотримання умов і термінів виконання контрагентом Страхувальника фінансових зобов'язань за угодами.
3. Недотримання умов контрагентом термінів установки і налагодження машин, устаткування.

 

4.

ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ:

 

Термін дії договору встановлюється відповідно до терміну дії договору, укладений між Страхувальником і його контрагентом.

 

5.

СТРАХОВИЙ ТАРИФ ТА СТРАХОВИЙ ПЛАТІЖ:

 

Страховий тариф залежить від ступеня ризику, який визначається основними характеристиками і сферою діяльності дії Угоди між контрагентом і Страхувальником, а також фінансовим станом Страхувальника і його контрагента.

 

6.

ДОКУМЕНТИ, НЕОБХІДНІ ДЛЯ ОФОРМЛЕННЯ ДОГОВОРУ (ПОЛИСУ):

 

- Свідоцтво про державну реєстрацію підприємства, реквізити підприємства (для юридичних осіб);
- Копія довідки ЄДРПОУ;
Залежно від конкретних умов договору з контрагентом Страхувальник докладає наступні докумети
- Баланс і довідку про фінансовий стан, підтверджені аудитором;
- Копію договору з контрагентом Страхувальника;
- Інформацію про контрагента за договором.

 

7.

ВИПЛАТА СТРАХОВОГО ВІДШКОДУВАННЯ:

 

Розмір страхового відшкодування визначається Страховиком на підставі страхового акта та документів, що надає Страхувальник. В суму страхового відшкодування входять тільки ті збитки, які настали в результаті страхового випадку. Якщо інше не передбачено умовами договору страхування, збитком, який відшкодовується, вважається сума непередбачених збитків, які отримав страхувальник в разі настання страхового випадку. Такими збитками можуть бути витрати на відновлення виробництва, придбання нового майна, машин, устаткування, на придбання сировини, матеріалів, товарів і т.п.

 

 

 

© 2022 Страхова компанія НАДІЯ
Назад